NORDMARKA I FROGN

Nordmarka i Frogn er det eneste større sammenhengende skogsområdet som finnes i Frogn kommune. Det innbefatter skogsområdet fra grensen mot Nesodden i nord og strekker seg helt til Drøbak sentrum ved Seierstenskole i sør. Den begrenses av Hallangspollen  i vest og Dal, Bunnefjorden og jordbruksarealer i øst.

Dette arealet  grenser direkte til skogsområdet i Nesodden kommune og danner således et stort sammenhengende natur- og friluftsområde for begge kommunene.

Befolkningen i Nesodden, Fagerstrand, Dal og Drøbak bor i dag alle i gangavstand fra denne marka.
Dette gir befolkningen unike muligheter til å ta seg turer/skiturer fra Nesoddtangen i nord til Drøbak sentrum i sør gjennom sammenhengende utmarksområder.
Mange skoler grenser idag også til denne marka som gir meget flotte muligheter for friluftslivs- aktiviteter og formidling av kunnskap om naturen til den oppvoksende slekt.

For viltarter som trenger et større revir er det meget viktig at dette området ikke blir stukket opp i mindre enheter. Flere større viltkorridorer er kartlagt i området.

Nord i marka finnes det større barskogsområder med Dalsmosene og Furukollen som spesielle trekk i terrenget og løyper som særlig folk fra Fagerstrand og Nesodden bruker mye.
På østsiden av marka ligger Bølerhytta, som er et yndet mål for skiturer med et flott utsikt. Østover fra Bølerhytta ligger det et meget rikt og lite forstyrret skogsområdet ned til Bunnefjorden. Her finnes det nesten alle skogtyper, fra skrin furuskog til rikt edelløvskog  på kort avstand fra hverandre, et avsluttende sivbelte mot sjøen  gjør området særdeles verdifull ut fra naturhensyn.

Området nord for Indre Hallangspollen er også en særdeles rik biotop. Her har Norsk Ornitologisk Forening registrert hele 57 forskjellige fuglearter hvorav 38 arter hekket i området.

Sør for Havsjødalen ligger Holtskogen, et barskogområdet med et viktig løypenett for befolkningen i Drøbak og hytteeierne langs Hallangspollen. I tillegg finnes det her to av de meget få innsjøer vi har i Frogn og en viktig viltkorridor. Utbygninger i dette sentrale området vil ødelegge verdien av denne sammenhengende utmark totalt og effektiv avskjære de sammenhengende turmuligheter man har i dag.

Helt sør i Frogns Nordmark finner man Seierstenmarka, et skogområde som idag er nesten helt omringet av bebyggelse. Det strekker seg helt ned til Drøbak sentrum og er et meget populært turområde. Men med den raskt økende befolkningen i Frogn utsettes den for et stort press og er idag preget av en del slitasje.

Månaområdet  er avmerket som et verneverdig kulturlandskap. Utbygning her vil effektivt avskjære den meget hardt pressede Seierstenmarka fra utvidelsesmuligheter nordover. Drøbaks korte lysløype vil da ende i et industriområde. Løypeforbindelser fra Heer og Frogn videregående skole vil også bli avskåret.