Frogn Sørmark

Sørmarka innbefatter skogområdet fra grensen mot Vestby i sør til riksvei 152 eller Åsveien i nord. Den begrenses av Odalsbekken i vest og Solbergelva i øst.

Fra Skiphelle og fra Kjeppestadbukta er det sammenhengende grøntområde fra fjorden og opp til kulturlandskapet på raet som følger høydedraget nord-sør.
Mye av skogen er vestvendt med stort innslag av varmekjære arter. Ned mot Odalsbekken er det arealer med gammel skog med stort biologisk mangfold og  flere registrerte nøkkelbiotoper.

Området er rikt på kulturminner, hulveiene opp fra Skiphelle er tydelige og sammenhengende, og det er mange gravrøyser, gamle boplasser,hellere og fangstgroper som forteller om gammel bosetning og aktivitet.
Skanseåsen bygdeborg ligger også innenfor området.
 
Sørmarka har et rikt dyre-,og planteliv med viktige trekkveier for vilt.

Marka er flittig brukt av turgåere sommer og vinter. Det er et nettverk av stier og noen av dem er merket med bakgrunn i historisk eller naturfaglig interesse.
På vinterstid med snødekke er de oppkjørte skiløypene svært populære.
Dyrløkkeåsen  og Sogsti skole har regelmessig undervisning i området hvor det også er etablert leirplasser med gapahuker.