Her kan du tegne medlemskap
Til Forsiden
Informasjonslenker
Frognmarkas venner
Frognmarka
Bærekraftige Follo
Frogn kommune
Asplan Viak
Myndigheter og lovverk
Vern eller utbygging
Fakta lenker
Brukslenker
Aviser/blader/radio/tv
Lenker
Fakta om Frogn

Faktatall Frogn kommune og Holt/Måna

Innbyggerantall Frogn kommune 1/1-2007. 13890 personer. fakta hentet her

Arbeidsledighet og jobber i Frogn.  Ref. NAV Juli 2007 fakta hentet her

 

 

 

Arbeidsledige

102 personer

 

Ledige stillinger

 21 personer

 

Netto arbeidsledighet

 81 personer

 

 

Pendling ut av Frogn, i forhold til yrke. 2006 Fakta er henter her!

 
Totalt i Frogn
Pendlere
Akademikere, Ledere, Høyskoleyrker
2797
1831
Kontor/salg og service
1784
686
Håndverkere, sjafører, bønder og operatører
866
305
Resten av kommunens yrkesaktive arbeider i helse, kommunale og fylkeskommunale yrker i Frogn kommune eller omkringliggende kommuner
Se komplett liste!
Hvem skal jobbe på Holt?
Skal vi ta utgangspunkt i statistikken for å få ned pendlertallet, må vi satse på bedrifter som i hovedsak trenger ledere, akademikere og folk ansatt i høyskoleyrker. Ser vi på de arbeidsplasser kommunen hittil har presentert på Holt/Måna, så vil Holt/Måna teoretisk sett passe for færre enn 700 av våre pendlere (kontor/salg og service). Hvis vi da sier at 10% av disse vil finne jobb på Holt Måna, så blir behovet for arbeidsplasser 70! Vi tror ikke våre politikere har sett på hvilke yrker en bør satse på for å få ned pendlertallet. Det er jo merkelig når de hevder at det er pendlingen de vil til livs.
 

Sysselsatte: fakta hentet her

Sysselsatte i Frogn

6659

Folk som bor og jobber i Frogn

2625

 

Arbeidstakere som bor i Frogn og jobber ut av kommunen

4034

Arbeidstakere som bor i andre kommuner men jobber i Frogn

1295

Netto pendlertall fra Frogn

2740

 

Våre viktigste pendler kommuner

Abeidtakere som bor i Drøbak og jobber i Oslo.

2340

Abeidtakere som bor i Oslo og jobber i Drøbak.

247

 

Abeidtakere som bor i Drøbak og jobber i Ski

382

Abeidtakere som bor i Ski og jobber i Drøbak

114

 

Abeidtakere som bor i Drøbak og jobber i Vestby

148

Abeidtakere som bor i Vestby og jobber i Drøbak

131

 

Abeidtakere som bor i Drøbak og jobber på Nesodden

197

Abeidtakere som bor på Nesodden og jobber i Drøbak

133

 

Abeidtakere som bor i Drøbak og jobber i Ås.

510

Abeidtakere som bor i Ås og jobber i Drøbak.

208

Se komplett liste

Hovedtyngden av pendlingen er til våre nabokommuner og til Oslo. Reiseavstanden til Ås, Ski, Vestby og Nesodden vil for mange pendlere bosatt i Frogn bli kortere enn avstanden fra hjemstedet i Frogn til Holt Park. Som en også kan se av tallene, arbeider mange fra våre nabokommuner i Frogn. Dette må beskrives som normal arbeidsutveksling og vil nok i stor grad også bestå etter en eventuel utbygging av Holt.

 

Beregnet antall arbeidsplasser Holt/Måna

Tall i følge artikler i ØB med ordfører og Bjørn Holter vil ICA og Gresvig gi arbeid til ca. 540 personer, arealbehov 160 mål . les her Holt/Måna  er 825 mål i størrelse. Hvis disse tallene er representative for resten av Holt/Måna får vi ca. 2700 arbeidsplasser. Etableres det også arbeidsintensive bedrifter (eks. JO-BU hadde i sin tid ca. 300 arbeidere på ca. 4 mål!) kan tallet bli mye høyere. Så et realistisk estimat vil si at det er  potensiale for 2500-5000 arbeidsplasser på Holt/Måna. Med en slik økning av jobbtilbud så vil det bli et høyt press på boligbygging, nye skoler, aldershjem og infrastruktur. les her Bjørn Holters drøm om 2000 mål med boligbygging Kolstad-Trolldalen-Leium les her kan fort bli en realitet.

Selv om vi har mange i pendlere Frogn, så er det helt usannsynlig at vi vil rekruttere arbeidere kun fra egen kommune. Til det kan ikke jobbtilbudet bli differensiert nok. Oslo med sitt mangfold vil gi et mye bredere tilbud. Så et stort antall pendlere vil reise til Oslo også etter en eventuell etablering av Holt/Måna. Mange Osloboere har flyttet til rolige Drøbak fordi pendlertiden er akseptabel og trivslfaktoren stor. Her har de fjorden og Frognmarka. Noen fagfolk mener at mindre enn 5% vil skifte jobb, andre mener så mange som 20%. Ser vi kun på arbeidsledighet så trenger vi 81 arbeidsplasser. Hvis vi tar hele pendlerantallet 4034 (ser da bort i fra alle som jobber i Frogn men bor i andre kommuner) så trenger vi teoretisk 200-800 arbeidsplasser. Bruker vi netto pendlertall 2740 så blir tallene 140-550. Dette er teori men gir i hvertfall en indikasjon. Lanskje kommunestyret kan komme med sine beregninger, hvis de er gjort?

Industriområdene
Måna ligger ved en fylkesvei, å opparbeide infrastruktur her vil sannsynligvis være innenfor en forsvarlig kostnadsramme.

Holt Park
Holt ligger i hjertet av Frogns skoger, her vil naturødeleggelsene etter vår mening være meget store. Opparbeiding av infrastruktur vil sannsynligvis bli kostbar. Eks. oppgradering av veien Måna-Holt til fylkesvei standard ca. 2,5 km (kan nevne at prisen for 8,5m veibredde er 15000-40000kr pr/meter, avhengig av grunnforhold). Hvem skal betale? Hvis det er skatteyterne, hva blir prisen? Se feilestimerte veiprosjekter!
Vi mener at politikerne har satt i gang en prosess de ikke aner hvor vil ende.

Vi etterlyser en konsekvensanalyse for hele prosjektet.

Alle tall er innhentet fra Statistisk Sentralbyrå og er fra året 2006